Tämä on Romu Mäki Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.5.2018. Viimeisin muutos 10.6.2021.

1. Rekisterinpitäjä 

Yritys: Romu Mäki Oy
Y-tunnus: 0398857-9
Käyntiosoite: Pihtisulunkatu 7 B-C, 33330 Tampere
Postiosoite: PL 18, 33311 Tampere
Puhelin: (03) 3454 4400
Sähköposti: toimisto@romuliikemaki.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Terhi Mäki
Romu Mäki Oy
Puh. 050 354 4343
Sähköposti: terhi@romuliikemaki.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, sidosryhmärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettuja tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (osoite,

puhelinnumero, sähköpostiosoite), henkilötunnus, tilinumero, auton rekisterinumero, edellä yksilöityjen

tietojen muutostiedot, asiakasnumero, www-sivujen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista,

laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään

oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen

keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien

osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä,

sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja

muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä

kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on

sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten

edellyttämällä, voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla, sekä historiallista tai tieteellistä

tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu ei-tunnistettavissa olevaan muotoon.

Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Romu Mäki myy tai muutoin

järjestelee liiketoimintaansa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille,

jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella.

Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa

henkilörekistereissään.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä

Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta. Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n

jäsenvaltioiden alueelle tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn

tarkoituksen tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, tarkoituksen tai tietojen

käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan

henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Romu Mäki voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja

asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot

suojataan asianmukaisesti. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein,

salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävien teknisin keinoin suojattuja.

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten

työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyillä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on

talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai

poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet

tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuvat ottamalla yhteys asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee

olla kirjallinen ja allekirjoitettu tai sen voi lähettää sähköpostilla asiakaspalveluumme.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Romu Mäki kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä

tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännän

muuttumiseen. Romu Mäki suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.