TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10§ ja 24§). 

1. Rekisterinpitäjä 

Yritys: Romu Mäki Oy
Y-tunnus: 0398857-9
Käyntiosoite: Pihtisulunkatu 7 B-C, 33330 Tampere
Postiosoite: PL 18, 33311 Tampere
Puhelin: (03) 3454 4400
Sähköposti: toimisto@romuliikemaki.fi 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö 

Terhi Mäki
Romu Mäki Oy
Puh. 050 354 4343
Sähköposti: terhi@romuliikemaki.fi 

3. Rekisterin nimi 

Romu Mäki Oy:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva Asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään romuostojen maksamiseen, viranomaisten pyyntöihin vuosittaisista ostoista, asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, etämyyntiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Romu Mäelle kulloinkin kuuluvien yhtiöiden ja Romu Mäen huolella valikoimien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramarkkinointi, etämyynti ja mielipide- sekä markkinatutkimukset. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaiesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toimita-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimatonta Romu Mäen käyttötarkoitusten kanssa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja: 

  • suku- ja etunimet 
  • yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) 
  • henkilötunnus 
  • tilinumero 
  • auton rekisterinumero 
  • edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot 
  • asiakasnumero

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai valtuutetulta henkilöltä.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi Romu Mäen yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Romu Mäen asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Romu Mäen käyttötarkoitusten kanssa.

Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaiesten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla, sekä historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu ei-tunnistettavissa olevaan muotoon.

Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Romu Mäki myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään. Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, tarkoituksen tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Romu Mäki voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

8. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävien teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyillä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuvat ottamalla yhteys asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Romu Mäki kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännän muuttumiseen. Romu Mäki suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.